Skip to main content

Política de privacitat

Informació general de la seu electrònica o lloc web festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat i dels seus continguts

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), Sapiens sccl amb CIF F64074982, d’ara en endavant “Som” informa que és titular del lloc web festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la llei esmentada, “Som” informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és “Som”, amb CIF F64074982 i domicili social al carrer PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA, inscrit en el Registre General de Cooperatives de Catalunya nº 13349. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: subscripcions@som.cat.

Usuaris

L’accés i/o ús dels portals de “Som” atribueix la condició d’usuari que accepta des de l’inici de l’accés i/o ús l’avís legal i la política de privadesa que aquí es reflecteix. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat són de titularitat exclusiva de “Som” o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat per mitjà de ‘framing’.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat mitjançant ‘in line linking’.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat conforme a les disposicions vigents.
  • Utilitzar el web per promocionar lliurement activitats comercials.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat de “Som” sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de “Som”, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.


“Som” es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de “Som” amb CIF F64074982 i domicili social situat al carrer PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, “Som” informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

“Som” informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que “Som” es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic subscripcions@som.cat.

Podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat.

En la seva seu electrònica, festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat.

Aquest lloc web fa servir les eines de mesurament d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquest mesurament utilitza galetes (cookies) de terceres parts.


Responsabilitat amb relació als continguts

“Som” es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir-ne l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

“Som” no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat.Dret d’exclusió

“Som” es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals o les normes d’ús.

Contractació

L’enviament de qualsevol dels formularis de comanda suposa una via de contractació electrònica en els termes que reconeix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació. Sobre la base d’aquesta llei, “Som” us informa que el correcte enviament de les dades veraces i necessàries, i la posterior efectivitat en el pagament, seran els únics tràmits a complir per a tal contractació. El document en què aquesta es formalitzi serà emmagatzemat en les nostres oficines durant el temps legalment obligatori, on es mantindrà accessible per al seu accés, rectificació o cancel·lació.

Generalitats

“Som” perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Modificació de les presents condicions i durada

“Som” podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres condicions degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre “Som” i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.